گوی نورانی

گوی نورانی- شرکت عرفان صنعت اصفهان

گوی نورانی سازه ای بزرگ و مهندسی جهت میادین شهراست که شامل یک پایه زمینی به عنوان تکیه گاه بوده،همچنین سر محصول که به شکل یک کره می باشد ومی تواند تراکم متنوعی از لحاظ ... .

گوی نورانی