این شرکت دارنده گواهینامه ISO 9001:2015 تحت اعتبار BRSM و مورد تأیید IAF(International Accreditation Forum)